രണ്ടു വിഷു കവിതകള്‍

Author image

രതി കണിയാരത്ത്

അറിയില്ലൊന്നും

പൂവിട്ട കൊന്നതന്‍
ചില്ലക്കറിയില്ല
പൂക്കാത്ത കൊമ്പിന്റെ നൊമ്പരങ്ങള്‍
പാടുന്ന ശ്രുതിയിലുള്ള
വീണക്കറിയില്ല
പാടാത്ത വീണതന്‍
മര്‍മ്മരങ്ങള്‍
മണമുള്ള പൂക്കള്‍ തന്‍
ഇതളുകള്‍ക്കറിയില്ല
വിടരാത്ത പൂവിന്റെ
വേദനകള്‍
നിറമുള്ള സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
തേടിപ്പറന്ന നീ….
അറിയാനിടയില്ലീ
നഷ്ട സ്വപ്‌നം.

കര്‍ണ്ണികാരം

വീണ്ടുമൊരു വിഷുക്കാലം
കര്‍ണ്ണികാര പൂക്കാലം
കനിവെള്ളരിയും നവധാന്യവുമായ്
കണികാണും വിഷുക്കാലം
പുത്തന്‍കലവും പുതു പുടവയുമായ്
അങ്ങാടി നിറഞ്ഞപ്പോള്‍
കൈനീട്ടം വാങ്ങാനായ്
മേട വിഷുവന്നെത്തി
സമരാത്ര ദിനങ്ങളുമായ്
കര്‍ഷകവര്‍ഷാരംഭം
നരകാസുരവധമോതി
ഐതീഹ്യപെരുമകളും
ചക്കക്കുപ്പുണ്ടോ ചൊല്ലി
വിഷുപ്പക്ഷി പാടുന്നു
നക്ഷത്ര പ്രഭചിതറും പടക്കങ്ങള്‍ മുഴുങ്ങുന്നു
വേനല്‍ തന്‍ വറുതിയിലും
കണിക്കൊന്ന തട്ടാനായി
ചുടുവെയിലിനെ പൊന്‍പൂവായ് പണിയിക്കും തിരക്കിലാ
നന്മയുടെ സന്ദേശം കണിക്കൊന്ന ജീവിതമായ്
ഇലയില്ലാക്കൊമ്പത്തും ചിരിതൂകും പൂക്കാലം
വീണ്ടുമൊരു
വിഷുക്കാലം
കര്‍ണ്ണികാര പൂക്കാലം.