മാതൃസമിതിയുടെയും ക്ഷേത്രക്കമ്മിറ്റിയുടെയും സുസ്വാഗതം

മാമ്പ വിളയാറോട്ടപ്പന്‍ സന്നിധിയിലെത്തുന്ന ഭക്ത
ജനങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃസമിതിയുടെയും ക്ഷേത്രക്കമ്മിറ്റിയുടെയും സുസ്വാഗതം

 

Related Posts